จัดพิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2555

เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,

                     รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย,

                     พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล

เนื้อหาประกอบด้วย :

-  ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษา

-  ภาวะฉุกเฉินจากสารเสพติดและการดูแลช่วยเหลือ

-  การประเมินปัญหาสารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง