สุราแช่ชุมชน หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่น ได้แก่ สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นด้วย แต่มีความแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี (15%) ยกตัวอย่างเช่น ไวน์สมุนไพร, ไวน์ผลไม้, สาโท, อุ เป็นต้น