จัดพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2555

เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                     และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล

 

เนื้อหาประกอบด้วย :

- แนะนำแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน 

- โครงการนำร่องเสริมศักยภาพรูปแบบการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติด

สรุปสิ่งควรรู้เกี่ยวกับสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

- โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

 ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

            1.  การประเมินเพื่อจำแนกความรุนแรงของปัญหาสารเสพติด

           แอมเฟตามีนและให้คำแนะนำเบื้องต้น

            2. การจัดบริการดูแลรักษาตามความรุนแรงของปัญหาสารเสพติด

           แอมเฟตามีน

            3. การประเมินผลลัพธ์การรักษาและการติดตามต่อเนื่องในชุมชน