จัดพิมพ์เมื่อ :   พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2555

                    พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2555

เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                     และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล

 

เนื้อหาประกอบด้วย :

-  รู้จักสารเสพติดและแอมเฟตามีน

-  การประเมินปัญหาสารเสพติดและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

-  ภาวะฉุกเฉินจากแอมเฟตามีนและการช่วยเหลือเบื้องต้น

- การติดตามและการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาติดสารเสพติดในชุมชน