จัดพิมพ์เมื่อ :  มิถุนายน 2555

เรียบเรียงโดย : พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

                     และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล 


เนื้อหาประกอบด้วย :

-   ความรู้สารเสพติดเบื้องต้นและการบำบัดรักษา

-  การประเมินและคัดกรองผู้เสพสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

-  การให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นหรือการบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาสารเสพติด

-  ภาวะฉุกเฉินจากแอมเฟตามีนและการช่วยเหลือเบื้องต้น

- ระบบการติดตามช่วยเหลือและเฝ้าระวังในชุมชน