สุรากลั่นชุมชน หมายถึง สุรากลั่นชนิดเหล้าขาว ซึ่งกลั่นจากน้ำส่าที่ได้จากข้าว หรือน้ำตาล หรือผลไม้ หรือน้ำผลไม้ หรือจากวัตถุดิบทางการเกษตรใดๆ ที่มีแป้งหรือน้ำตาล โดยปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่งอื่น โดยมีแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี (15%) แต่ไม่เกิน 40 ดีกรี (40%)