เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อมูลบริการสุขภาพจิตเบื้องต้นของสถานบริการ ได้แก่
แบบสอบถามที่ 1 ข้อมูลการให้บริการของสถานพยาบาล
แบบสอบถามที่ 2 ข้อมูลผู้รับบริการสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด
แบบสอบถามที่ 3 ข้อมูลยาจิตเวช ระบบบริการและบุคลากรสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด
แบบสอบถามที่ 4 ระบบส่งต่อ ภาคีเครือข่ายและการนิเทศงานด้านสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด
แบบสอบถามที่ 5 ตัวชี้วัดและแผนงานด้านสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด
แบบสอบถามที่ 6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ