เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภทมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์แตกต่างกัน ดังนั้น 1 Drink จึงมีปริมาตรของเครื่องดื่มแตกต่างกัน เช่น

  • เบียร์สด เบียร์ไลท์ (ระบุที่ด้านข้างบรรจุภัณฑ์ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 4%)
  • เท่ากับ 1 กระป๋อง (ประมาณ 285 กรัม)
  • เบียร์เข้มข้น (ระบุที่ด้านข้างบรรจุภัณฑ์ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 8-10%)
  • เท่ากับ ครึ่งกระป๋อง
  • ไวน์ทั่วไป (4-7%) เท่ากับ 1 กระป๋อง
  • ไวน์ทั่วไป (12%) เท่ากับ 1 แก้วเล็ก (ประมาณ 100 มิลลิลิตร)
  • เหล้าสี (40%) เท่ากับ 1 เป็ก (ประมาณ 30 มิลลิลิตร)
  • เหล้าขาว 28/30/40 ดีกรี (28-40%) เท่ากับ 1-2 เป็ก (ประมาณ 30-60 มิลลิลิตร)
  • สุรากลั่นชุมชน เท่ากับ 2 เป็ก
  • สุราแช่ชุมชน เท่ากับ 3 เป็ก หรือ 1 แก้วเล็ก