กำหนดการนิเทศโครงการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ๒๕๕๔-๒๕๕๕

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา   

โรงพยาบาลรัตภูมิ  และโรงพยาบาลสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

ณ ห้องประชุม  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา  จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
   
๑๐.๕๕-๑๒.๕๕ เดินทางจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ ไปสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3415
๑๓.๒๐-๑๓.๕๐

เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ไปศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐

บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ  (ภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ) โดยผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของ

- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา  จังหวัดสงขลา

- โรงพยาบาลรัตภูมิ  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

- PCU โคกแค อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

- โรงพยาบาลสิงหนคร 

- รพ.สต. รำแดง  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐

เยี่ยมนิเทศการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพในหน่วยต่างๆ ของ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐
เดินทางไปที่พัก  โรงแรม  เดอะซิงกอราโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
   

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕


 
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

เดินทางจากที่พัก ถึงโรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐

เยี่ยมนิเทศการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพในหน่วยต่างๆ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๐.๐๐-๑๐.๒๐

เดินทางจากโรงพยาบาลรัตภูมิ ไป PCU โคกแค อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๐.๒๐-๑๑.๐๐

เยี่ยมนิเทศการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพในหน่วยต่างๆ ณ  PCU โคกแค.อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ เดินทางไปอำเภอหาดใหญ่
๑๕.๒๕-๑๖.๕๐ เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ -สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย TG 236
๑๘.๔๐-๒๐.๐๐ เดินทางจากสนามบินสถวรรณภูมิ&ndashสนามบินเชียงใหม่โดยสายการบินไทยTG120