1 Drink จะมีแอลกอฮอล์ 10 กรัม ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดประมาณ 15 -20 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายของคนไทยทั่วไปสามารถเผาผลาญให้หมดได้ภายใน 1 ชั่วโมง 15 นาที