กำหนดการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

โครงการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ในระบบสุขภาพ ๒๕๕๔ &ndash ๒๕๕๕

วัน ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมทิวลิป ชั้น ๑๐

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

 

๐๘.๓๐ &ndash ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ &ndash ๑๐.๓๐ น. บรรยาย รูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
โดย นายพงษ์ณฤทธิ์  ธุระงาน
๑๐.๓๐ &ndash ๑๐.๕๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ &ndash ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วย
วิพากษ์โดย นพ.กรกต สัจจาริยรักษ์
๑๒.๐๐ &ndash ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ &ndash ๑๔.๓๐ น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
วิพากษ์โดย นพ.กรกต สัจจาริยรักษ์
๑๔.๓๐ &ndash ๑๔.๔๕ น พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ย้ายไปร่วมประชุมห้องคัทลียา ชั้น ๕
๑๕.๔๕ &ndash ๑๖.๑๕ น. บรรยาย การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการขยายผลรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข และศึกษาประสิทธิผล ความคุ้มค่า คุ้มทุนของรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ
โดย   ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส    พฤกษ์กานนท์
๑๖.๑๕ &ndash ๑๖.๓๐ น. ซักถามและอภิปราย