กำหนดการอบรม

โปรแกรมนำร่องเสริมศักยภาพรูปแบบการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

และหลักสูตรวิทยากรการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

ระหว่างวันที่  15 &ndash 17 พฤษภาคม 2555

>ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมฟูราม่าสีลม กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555>

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 แนะนำแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชนและนำเสนอโปรแกรมเสริมศักยภาพรูปแบบการดูแล
บำบัดผู้มีปัญหาสารเสพติดในสถานพยาบาลปฐมภูมิ
โดย แพทย์หญิงพันธุ์นภา   กิตติรัตนไพบูลย์
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและบทบาทของคณะทำงานและทีมพี่เลี้ยงการนิเทศติดตามและการรายงานตามตัวชี้วัด
โดย แพทย์หญิงพันธุ์นภา   กิตติรัตนไพบูลย์
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 การบริหารโครงการ และการรายงานการเงิน
โดย ทีมบริหารจากแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน
13.30-14.00 แนะนำภาพรวมหลักสูตรการอบรมตามโปรแกรมเสริมศักยภาพรูปแบบการดูแล บำบัดผู้มีปัญหาสารเสพติดในสถานพยาบาลปฐมภูมิ
โดย แพทย์หญิงพันธุ์นภา   กิตติรัตนไพบูลย์
14.00-14.50 หลักสูตรบุคลากรสุขภาพ หัวข้อที่ 1 เรื่อง ความรู้สารเสพติดเบื้องต้นและการบำบัดรักษา (50 นาที)
โดย แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล
14.50-15.40 หัวข้อที่ 4 เรื่อง ภาวะฉุกเฉินจากแอมเฟตามีนและการช่วยเหลือเบื้องต้น (50 นาที)
โดย แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล
15.40 -16.10 พิธีเปิด โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
16.15-16.30 ซักถาม อภิปราย

หมายเหตุ     15.00&ndash15.15    รับประทานอาหารว่าง


วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

08.30. -09.30 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การประเมินการคัดกรองผู้มีปัญหาแอมเฟตามีนและปัญหาจิตเวชร่วมที่พบบ่อย (60 นาที)
โดย รศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย
09.30-11.00 หัวข้อที่ 3 เรื่อง การให้ความรู้และคำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด (90 นาที)
โดย รศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย
11.00-12.00 หัวข้อที่ 5 เรื่อง ระบบการติดตามช่วยเหลือและเฝ้าระวังในชุมชน (60 นาที)
โดย นางนพวรรณ  อูปคำ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข หัวข้อที่ 1 เรื่อง รู้จักสารเสพติดและแอมเฟตามีน (60 นาที)
โดยนางเสาวลักษณ์  ยาสุวรรณ
14.00-15.00 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การคัดกรองและการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น (60 นาที)
โดย นางนพวรรณ  อูปคำ
15.00-15.30 หัวข้อที่ 3 เรื่อง ภาวะฉุกเฉินจากแอมเฟตามีนและการช่วยเหลือเบื้องต้น (30 นาที)
โดยนางเสาวลักษณ์  ยาสุวรรณ
15.30-16.00 หัวข้อที่ 4 เรื่อง การติดตามและการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาติดสารเสพติดในชุมชน (30 นาที)
โดย นางนพวรรณ  อูปคำ
16.00-16.30 ซักถาม อภิปรายวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

 09.00-10.15 แนะนำหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเด็กและเยาวชน
โดย อาจารย์สุภาวดี นวลมณี และคณะ
 10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
 10.30-12.00 ชี้แจงกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็กและเยาวชน
โดย อาจารย์สุภาวดี นวลมณี และคณะ
 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน