เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มนักวิจัยนานาชาติขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ค้นหาปัญหาจากการดื่มสุราตั้งแต่ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ ผู้ดื่มแบบเสี่ยง ผู้ดื่มแบบอันตรายในเวชปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อเกี่ยวกับ ปริมาณ ความถี่ของการดื่ม อาการของการติดสุรา และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา แต่ละคำถามจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-4

นอกจากการแปลผลคะแนน AUDIT แล้ว ยังมีข้อมูลแนวการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้มีอยู่ในระดับความเสี่ยงต่างๆ ตามค่าคะแนน และการเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐานเพื่อเป็นการอธิบาย ประเภทเครื่องดื่มและปริมาณการดื่มให้สอดคล้องกับผู้ที่มารับบริการคัดกรอง ปัญหาการดื่มสุราในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ