กำหนดการนิเทศโครงการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหา

การดื่มสุราในระบบสุขภาพ ๒๕๕๔-๒๕๕๕

วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่  โรงพยาบาลสันทราย   

รพ.สต. อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ ห้องประชุม  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ เดินทางจากแผนงาน ผรส.จังหวัดเชียงใหม่ ไปศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่                    
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ  (ภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ) โดยผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของ

- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ (นำเสนอผลงาน ๒๐ นาที)

- โรงพยาบาลสันทราย  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอผลงาน ๑๕ นาที)

- รพ.สต. บ้านศรีบุญเรือง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

  (นำเสนอผลงาน ๑๐ นาที)

- รพ.สต. บ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

  (นำเสนอผลงาน ๑๐ นาที)

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้นิเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการและ รพ.สต.ในเครือข่ายของอำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ เยี่ยมนิเทศการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พัก
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ เดินทางจากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ถึงโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ เยี่ยมนิเทศโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ เดินทางจากโรงพยาบาลสันทราย ถึง รพ.สต. บ้านศรีบุญเรือง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ เยี่ยมนิเทศโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ณ รพ.สต. บ้านศรีบุญเรือง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ เดินทางจาก รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ถึง รพ.สต. บ้านเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๕.๑๕-๑๕.๔๕ เยี่ยมนิเทศโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ณ รพ.สต. บ้านเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ เดินทางกลับแผนงาน ผรส.