คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราประกอบด้วยสาระ 9 ด้าน ได้แก่
1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน
2) การดูแลที่อยู่อาศัย
3) การจัดการกับภาวะวิกฤต
4) การเข้ารับบริการสุขภาพ
5) การดูแลเรื่องยา
6) การส่งเสริมสุขภาพ
7) การสร้างโอกาสในการทำงาน
8) การจัดการการเงิน
9) การรับบริการการปรึกษ