แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นปัญหาช่องว่างบริการสำหรับผู้มีปัญหาการบริโภคสุราและผู้ติดสุรา จึงได้มีการจัดประชุมระดมสมองจากผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นในช่องทางที่ สสส. ควรสนับสนุนเพื่อพัฒนารูปแบบการเลิกสุราขึ้น ได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้มีการพัฒนาต้นแบบรูปแบบบริการเลิกสุราขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข เน้นการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริการ การพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย การพัฒนาระบบส่งต่อบริการ และการผลักดันด้านนโยบาย