• เอกสารถอดบทเรียน วิจัย รายงาน  • รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

   รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

   10 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1128

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง

   บทสรุปผู้บริหาร : จากการศึกษาสถานการณ์การดื่มสุราของพนักงานในสถานประกอบการของไทย พบว่า สถานประกอบการจำนวนมากประสบปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุราของพนักงาน แต่ก็ยังไม่มีกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ชัดเจนนัก

   สถานประกอบการที่มีระบบการดูแลพนักงานในการให้ข้อมูล ความรู้ และดูแลพนักงานไม่ให้ดื่มมากจนเกิดผลเสีย โดยวิธีการให้คำแนะนำปรึกษา บำบัดรักษาพนักงานที่ดื่มจนติด มีการกำหนดกิจกรรม ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามประเมินผลจะเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

  หน้า 3/3 จาก 21 รายการ