• เอกสารถอดบทเรียน วิจัย รายงาน  • รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติด ในชุมชน : บทเรียนรู้ในพื้นที่

   รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติด ในชุมชน : บทเรียนรู้ในพื้นที่

   14 สิงหาคม 2014 / อ่าน 145

   เรียบเรียงโดย
   แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานฯ
   รักชนก จินดาคำ นักวิชาการแผนงานฯ

   พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2557

   เนื้อหา : สรุปผลการดำเนินงาน ประสบการณ์เรียนรู้ และข้อเสนอแนะรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดในชุมชนที่หลากหลาย เป็นคำตอบหนึ่งสู่สาธารณะ เพื่อให้ผู้สนใจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในชุมชนได้นำรูปแบบการดำเนินงานไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการผลักดันเชิงพื้นที่และเชิงระบบต่อไป

  • การถอดบทเรียน เรื่อง รูปแบบการดูแลและป้องกันปัญหาการดื่มสุราในชุมชน

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 135

    

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด

   สถานะ finished

    

  • สรุปบทเรียนการนิเทศ โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ [i-MAP Health]

   สรุปบทเรียนการนิเทศ โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ [i-MAP Health]

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1280
   จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   เรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์
                          สุนันท์  จำรูญสวัสดิ์


   เนื้อหาประกอบด้วย : การสรุปผลจากการนิเทศติดตามการดำเนินงานทั้งในพื้นที่โดยโรงพยาบาลผู้ดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนสถานพยาบาล (Project Manager : PM) และการนิเทศติดตามจากแผนงาน ผรส. ซึ่งผลการดำเนินการนำร่องโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ (i-MAP Health) พบว่าทั้ง 4 มาตรการสามารถบูรณาการเข้ากับระบบสุขภาพได้มากน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงาน แต่ส่งผลให้คุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงมีข้อเสนอแนะที่ได้สรุปบทเรียนสำหรับสถานพยาบาลอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไปได้
  • รูปแบบการดูแลและป้องกันปัญหาการดื่มสุราในชุมชน

   รูปแบบการดูแลและป้องกันปัญหาการดื่มสุราในชุมชน

   5 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1339
   จัดพิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2010

   เรียบเรียงโดย : นพวรรณ อูปคำ, ชลธิดา สิมะวงศ์, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, แสงจันทร์ พาภิรมย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : การสืบค้นความรู้ วิธีการ แนวทางการดำเนินโครงการบำบัดสุรา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการบำบัดสุราในชุมชนของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, หมู่บ้านทุ่งปี้ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และหมู่บ้านแม่เย็น ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ [i-MAP Health]

   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ [i-MAP Health]

   1 สิงหาคม 2011 / อ่าน 1515

   จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2011

   เรียบเรียงโดย    พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
                         สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์

   บทสรุปผู้บริหาร : รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ (i-MAP Health) นี้ได้ทดลองนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดครอบคลุมทุกภาค ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน กรุงเทพ สระแก้ว นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ด้วยการบริหารจัดการโครงการ สนับสนุนวิชาการ และนิเทศติดตามผ่านหน่วยงานหลักในพื้นที่ หรือ PM (Project Manager) พื้นที่จากโรงพยาบาลจิตเวช 7 แห่ง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 1 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง

   หลังจากนั้น PM พื้นที่ได้นำไปขยายการดำเนินงานในพื้นที่อย่างน้อย 2 อำเภอที่รวมสถานพยาบาลทั้งระดับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลปฐมภูมิ โดยให้เลือกนำมาตรการของ i-MAP Health ที่เหมาะสมกับบริบทของตนไปทดลองใช้

   ผลการดำเนินงานรายจังหวัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบ i-MAP Health บูรณาการเข้ากับระบบสุขภาพ แต่ต้องเลือกเฉพาะมาตรการที่เหมาะสมสำหรับสถานพยาบาลแต่ละระดับ และการคัดเลือกตัวชี้วัดที่จำเป็น ง่ายต่อการเก็บและมีประโยชน์ในแง่ที่แสดงถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่แท้จริง ส่งผลให้คุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยดีขึ้น

  • การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

   การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

   10 มิถุนายน 2011 / อ่าน 2047
   จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2008

   เรียบเรียงโดย : บังอร  สุปรีดา และคณะ

   เนื้อหาประกอบด้วย : เป็นงานวิจัยระดับคุณภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการจากการประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 4 เหมาะสำหรับเป็นต้นแบบของการดำเนินงานที่มีรากฐานจากกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่สร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมว่าสุราเป็นปัญหาของชุมชน ส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำเกิดความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการลด ละ เลิกสุราอันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชนได้ต่อไป
  • การบำบัดสุราโดยกลุ่มช่วยเหลือกันเองเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มสุราซ้ำ ชมรมจิตอาสา

   การบำบัดสุราโดยกลุ่มช่วยเหลือกันเองเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มสุราซ้ำ ชมรมจิตอาสา

   10 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1239
   จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2009

   เรียบเรียงโดย : นพวรรณ อูปคำ, ชลธิดา สิมะวงศ์, อุบล ก๋องแก้ว

   เนื้อหาประกอบด้วย : พัฒนาการของชมรมจิตอาสาตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การคัดเลือกแกนนำ การสร้างแรงจูงใจให้กับแกนนำ การส่งเสริมของพยาบาลหรือทีมผู้บำบัดสุราที่เป็นพี่เลี้ยงในการประคับประคองชมรม การประสานงานกับครอบครัว ชุมชนให้เกิดการยอมรับและให้กำลังใจ การต่อยอดงานด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ รวมถึงการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของชมรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถสร้างบุคคลต้นแบบและเรียนรู้หลักการและเคารพกติกของชมรมจิตอาสาด้วยความเข้าใจ
  • การบำบัดสุราโดยองค์กรศาสนา (วิถีพุทธ) สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง

   การบำบัดสุราโดยองค์กรศาสนา (วิถีพุทธ) สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง

   10 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1590
   จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2009

   เรียบเรียงโดย : นพวรรณ อูปคำ, ชลธิดา สิมะวงศ์, อุบล ก๋องแก้ว

   เนื้อหาประกอบด้วย : พัฒนาการของการดำเนินงานการบำบัดสุราของสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง เริ่มตั้งแต่การใช้ยาสมุนไพรควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม การปรับแนวทางในการบำบัดผู้ติดสุราในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อควรระวังในการดูแลผู้ติดสุราระหว่างที่มาอยู่ที่วัด บทบาทของพระสงฆ์ บทบาทของญาติ บทบาทของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับวัด รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการวางรากฐานให้กับวัดอื่นๆ นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ที่ติดสุราต่อไป
  หน้า 2/3 จาก 21 รายการ