• ติดต่อ ผรส.  • ติดต่อ ผรส.

   18 พฤษภาคม 2011 / อ่าน 2064

   สถานที่ติดต่อ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   สำนักงานแผนงาน ผรส.:  
   ชั้น 4 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
     เลขที่ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
   โทรศัพท์:  
   053-280228 ต่อ 60525, 60236
   โทรสาร:  
   053-273201 053-273201
   มือถือสำนักงาน:  
   080-4910505, 080-5002140

   สำนักงานแผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน

   สำนักงานเชียงใหม่:  ชั้น 4 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
     เลขที่ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
   โทรศัพท์:  
    053-280-228 ต่อ 60525, 60236
   โทรสาร:  
   053-273201
   มือถือสำนักงาน:  
   080-491-0505, 080-5002140

    

   สำนักงานกรุงเทพฯ :  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร 1 
     กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
   โทรศัพท์:  
   02-590-8043, 081-2879202
   โทรสาร:  
    02-149-5539


   ทีมงาน แผนงานการพัฒนาระบบการดูแล
   ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

     พ.ญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
   ผู้จัดการแผนงาน ผรส.
   phunnapa@hotmail.com

    
   พ.ญ.บุญศิริ จันศิริมงคล
   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน
   ฝ่ายวิชาการแผนงาน ผรส.
     นางสาวสุนันท์ จำรูญสวัสดิ์
   นักวิชาการบริหารแผนงาน
   sunantongs@hotmail.com 
     นางสาววิมาลา สุธีอดิศัย
   นักวิชาการบริหารแผนงาน
   wimala_su@hotmail.com
     นางสาวรักชนก จินดาคำ
   นักวิชาการบริหารแผนงาน
   nok_aar@hotmail.com
   ฝ่ายบริหารงานแผนงาน ผรส.
     นางอรพินท์ บุญหมื่น
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   orapin_boonmuen@hotmail.com
     นางปรียาภรณ์ ปริญญารักษ์
   เจ้าหน้าที่การเงิน
   prinyarax@hotmail.com
   นางสาวศุภมิตร หม่อม
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   supamit_pk@hotmail.com
   นางสาวรุ่งนภา ดวงคำ
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   rungnapa_tik@hotmail.com