• การพัฒนาระบบบริการ 11 โครงการ  • โครงการพัฒนาเยาวชนไทยฉลาดใช้ทักษะชีวิต รู้พิษร้ายจากภัยแอลกอฮอล์

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 876

    

    

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ :

   1. เพื่อถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจถึงการจำแนกระดับความเสี่ยงและโทษที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
   2. เพื่อสร้างกลุ่มแกนนำให้มีทักษะการเป็นผู้นำที่ได้รับการฝึกในเรื่องของทักษะการพูด ทักษะการถ่ายทอดนำเสนอ การจัดกระบวนการกิจกรรมหรือหลักสูตรกิจกรรม

   เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแกนนำที่ผ่านการอบรมได้ คิด จัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านทักษะชีวิตให้กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาสู่การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในพิ้นที่ของกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรียนต่อไปได้

   สถานะ finished

  • โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วมทางกายในผู้ติดสุราในโรงพยาบาลจิตเวช

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 643

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ :

   1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลโรคร่วมทางกายในผู้ติดสุราในโรงพยาบาลจิตเวช
   2. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อนทางกายในผู้ติดสุราที่พบบ่อย
   3. เพื่อพัฒนาระบบ (โปรแกรม) จัดการฐานข้อมูลผู้ติดสุราของโรงพยาบาล

   สถานะ finished

  • โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ (I-MAP Health)

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 761

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานพยาบาล ดำเนินการใน 10 พื้นที่นำร่อง ได้แก่

   1. จังหวัดเชียงใหม่ : PM &ndash โรงพยาบาลสวนปรุง/พื้นที่ รพ. จอมทอง, รพ. สารภี, รพ. แม่ออน
   2. จังหวัดลำพูน : PM &ndash โรงพยาบาลสวนปรุง/พื้นที่ รพ. ป่าซาง, รพ. บ้านธิ
   3. จังหวัดน่าน : PM &ndash โรงพยาบาลน่าน/พื้นที่ รพ.ทุ่งช้าง
   4. จังหวัดนครราชสีมา : PM &ndash โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์/พื้นที่ รพ.ปักธงไชย, รพ. พิมาย
   5. จังหวัดอุบลราชธานี : PM &ndash โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์/พื้นที่ รพ. วารินฯ, รพ.ศรีเมืองใหม่
   6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : PM &ndash โรงพยาบาลสวนสราญรมย์/พื้นที่ รพ. เวียงสระ, รพ.เกาะสมุย
   7. เขตพื้นที่กทม. : PM &ndash สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา/พื้นที่ รพ. ลาดกระบัง
   8. จังหวัดสงขลา : PM &ndash โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์/พื้นที่ รพ.สทิงพระ, รพ.กระแสสินธิ์
   9. จังหวัดสระแก้ว : PM &ndash โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์/พื้นที่ รพ. วังน้ำเย็น, รพ. คลองหาด
   10. จังหวัดขอนแก่น : PM &ndash ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น /พื้นที่ รพ. ชุมแพ, รพ. ชำสูง

   สถานะ finished