• การศึกษาวิจัยฐานข้อมูล 11 เรื่อง  • การศึกษาความชุกความผิดปกติพฤติกรรมการบริโภคสุราของคนไทย: ผลการสำรวจระบาดวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ฐานข้อมูลกรมสุขภาพจิต)

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 1352

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลโครงการสำรวจระบาดวิทยาโรคจิตเวชของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2551ของกรมสุขภาพจิตในประเด็น

   1. ขนาดความชุกของภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุรา (Alcohol-use disorders)
   2. ภาวะโรคจิตเวชร่วมที่สัมพันธ์กับภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุรา (Alcohol-use disorders)
   3. ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุรา (Alcohol-use disorders)

   ขอบเขตการวิจัย : วิเคราะห์ฐานข้อมูลโครงการสำรวจระบาดวิทยาโรคจิตเวชของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2551

   สถานะ finished

  • การศึกษาการใช้แอลกอฮอล์ในผู้เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 770

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ :

   1. เพื่อศึกษาสถานการร์การใช้แอลกอฮอล์ของประชากร โดยติดตามจากการตรวจหาแอลกอฮอล์ในผู้ที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติที่ได้รับการตรวจชันสูตรพลิกศพ ในช่วง ปี2553
   2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอลกอฮอล์กับสาเหตุและพฤติการณ์การเสียชีวิตต่างๆ

   ขอบเขตการวิจัย : ตรวจหาระดับแอลอกฮอล์ในผู้ที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติทุกราย ในปี พ.ศ. 2553

   สถานะ finished

  • การตรวจหาสารเสพติดในผู้ที่เสียชีวิต

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 808

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจพบแอลกอฮอล์ในผู้ที่ตายผิดธรรมชาติจากฐานข้อมูลการตรวจสารเสพติด สารพิษ และแอลกอฮอล์ในผู้ที่เสียชีวิตโดย เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจหาสารเสพติดจากชีววัตถุทางนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2552

   ขอบเขตการวิจัย : ข้อมูลการตรวจพบแอลกอฮอล์ในผู้ที่ตายผิดธรรมชาติจากฐานข้อมูลการตรวจสารเสพติด สารพิษ และแอลกอฮอล์ในผู้ที่เสียชีวิตโดยเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจหาสารเสพติดจากชีววัตถุทางนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2552

   สถานะ finished

  • ยา topiramate สำหรับผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: การศึกษาแบบเปิดฉลากนาน 12 สัปดาห์

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 823

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความปลอดภัย, ผลข้างเคียง และประสิทธิภาพของ topiramate แบบเปิดฉลากในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาสุราซึ่งได้รับการรักษานาน 12 สัปดาห์

   ขอบเขตการวิจัย : ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจำนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น

   สถานะ finished

  • ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความตึงตัวของตับในผู้ป่วยที่ดื่มสุรามาเป็นเวลานาน

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 833

   ผู้รับผิดชอบ  

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ :

   1. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความตึงตัวของตับ (liver stiffness) ในผู้ป่วยที่ดื่มสุรามาเป็นเวลานานที่สามารถหยุดสุราได้เทียบกับหยุดสุราไม่ได้
   2. เปรียบเทียบผลเลือดของการทำงานตับก่อนและหลังหยุดสุรา
   3. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการในกลุ่มที่หยุดสุราได้เทียบกันในกลุ่มที่หยุดสุราไม่ได้

   ขอบเขตการวิจัย : ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล สวนปรุงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดสุรา

   สถานะ finished

  • ต้นทุนและแบบแผนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 1264

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนและต้นทุน-ประสิทธิผลของมาตรการในการรักษาฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจากการเสพแอลกอฮอล์ที่เป็นกลุ่มอาการติด

   ยา (dependence syndrome) หรือมีภาวการณ์หยุดใช้ยา (withdrawal state) จากเอกสารทางวิชาการ จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคที่เป็นที่ยอมรับ

   ขอบเขตการวิจัย :

   1. ผู้ป่วยจากการเสพแอลกอฮอล์ที่เป็นกลุ่มอาการติดยา (alcoholic patients with dependence syndrome)
   2. ผู้ป่วยจากการเสพแอลกอฮอล์ที่มีภาวการณ์หยุดใช้ยา (alcoholic patients with withdrawal state)
   3. มาตรการในการรักษาผู้ป่วยจากการเสพแอลกอฮอล์ (interventions of alcoholic patients)
   4. ต้นทุนของมาตรการในการรักษาฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจากการเสพแอลกอฮอล์ที่เป็นกลุ่มอาการติดยาหรือมีภาวะการหยุดใช้ยา (Cost of the interventions of alcoholic patients with dependence syndrome or withdrawal state)
   5. ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของมาตรการในการรักษาฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจากการเสพแอลกอฮอล์ที่เป็นกลุ่มอาการติดยาหรือมีภาวะการหยุดใช้ยา (efficiency and effectiveness of the interventions of alcoholic patients with dependence syndrome or withdrawal state) และ แนวทางการพัฒนาแผนการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ ของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

   สถานะ finished

  • การวิเคราะห์ปัจจัยของอาการถอนแอลกอฮอล์ (Factors analysis of alcohol withdrawal symptoms)

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 906

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ของอาการถอนพิษสุรา และแยกกลุ่มประเภทอาการที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์

   ปัจจัย

   ขอบเขตการวิจัย : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดสุรา (alcohol dependence) และได้รับการรักษาระยะถอนพิษแบบผู้ป่วยใน ตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยถอนพิษ

   สุราของหอผู้ป่วยจิตเวช 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

   สถานะ finished

  • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการบริการผู้มีปัญหาการบริโภคสุราของ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.เชียงใหม่และลำพูน

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 898

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการบริการและระบบบริการผู้มีปัญหาการบริโภคสุราของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

   ลำพูน รวม 30 แห่ง

   ขอบเขตการวิจัย : แบบสำรวจสำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 30 แห่ง

   สถานะ finished

  • การสำรวจความชุกของภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุราในสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

   27 มีนาคม 2013 / อ่าน 910

    

   ผู้รับผิดชอบ

   รายละเอียด วัตถุประสงค์ : 

   1. เพื่อสำรวจขนาดความชุกของภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุรา (Alcohol-use disorders) ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในจากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
   2. ลักษณะทั่วไป แบบแผนการดื่มสุรา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบในผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุรา ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในจากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

   ขอบเขตการวิจัย : แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ที่เข้าร่วมงานวิจัย ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

   สถานะ finished