• ภาพกิจกรรม  • ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการบูรณาการสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

   ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการบูรณาการสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

   9 สิงหาคม 2011 / อ่าน 2585

   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและการประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ทั้งประเทศขึ้น โดยเน้นรูปแบบของการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้วิทยากรใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน มีผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความเข้มแข็งทางใจและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี