• ซีดีไฟล์เอกสารสำหรับเผยแพร่  • การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 730

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   พญ.สายรัตน์ นกน้อย

   เนื้อหาประกอบด้วย : การ ทบทวนความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาแบบสั้นในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา ประสิทธิผล และประสิทธิผลคุ้มค่าของการให้คำปรึกษาแบบสั้น ปัญหาและอุปสรรคของการนำการบำบัดแบบสั้นไปใช้ในเวชปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา

  • การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 697

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

   เนื้อหาประกอบด้วย : การ ทบทวนรูปแบบวิธีการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เครื่องมือคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การนำไปใช้ตามความเหมาะสม การเลือกใช้ตามสถานการณ์ ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดของเครื่องมือคัดกรอง และของระบบการคัดกรอง และเครื่องมือคัดกรองที่มีใช้ในประเทศไทย ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้โดยเฉพาะในบริบทประเทศไทย

  • การดูแลระยะยาวหลังการรักษา

   การดูแลระยะยาวหลังการรักษา

   26 เมษายน 2012 / อ่าน 831
   การดูแลระยะยาวหลังการรักษา
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิที่รับผิดชอบ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ หรือบุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือเวชกรรม ชุมชน เพื่อเน้น (1) การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนและให้การดูแลรายกรณี (2) การสร้างเครือข่ายและกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (3) การบำบัดฟื้นฟูในชุมชนโดยชุมชน ดดยได้นำโปรแกรม PACT Model หรือโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจเข้ามาผนวกด้วย

  • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ

   การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ

   26 เมษายน 2012 / อ่าน 859
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบด้านการบำบัดรักษาและติดตามผู้ติดสุรา เช่น คลินิกสุรายาเสพติด คลินิกจิตเวช หรือหอผู้ป่วยสุรา หรือบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิที่สนใจในการให้การดูแลผู้ติดสุราในพื้นที่เพื่อเน้น (1) การประเมินภาวะติดสุราและโรคร่วมทางจิตเวช (2) การพยาบาลผู้ติดสุราระยะฟื้นฟูสภาพ (3) การบำบัดรักษาด้วยจิตสังคมบำบัด (4) การบำบัดรักษาด้วยยา และ (5) สุขภาพจิตผู้ดูแลและการให้คำปรึกษาครอบครัว

  • การบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุรา

   การบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุรา

   26 เมษายน 2012 / อ่าน 1249
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในเสี่ยง เช่น หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผุ้ป่วยศัลยกรรมชาย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่มีการบำบัดรักษาผู้ติดสุราทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อเน้น (1) การประเมินและเฝ้าระวังภาวะถอนพิษสุรา (2) การบำบัดรักษาและติดตามภาวะถอนพิษสุรา (3) การเฝ้าระวังรักษาโรคที่สัมพันธ์กับสุราและภาวะฉุกเฉินทางกาย (4) การพยาบาลผู้ติดสุราระยะถอนพิษโดยมีเครื่องมือแบบประเมิน CIWA-Ar และ AWS ร่วมด้วย

  • การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัดแบบสั้น

   การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัดแบบสั้น

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 1123

   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

   เป็นหนึ่งในสี่มาตรการของระบบ i-MAP Health หรือรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสุขภาพทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อเน้น (1) การตระหนักถึงความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อผู้มีปัญหาการดื่มสุรา และมีผลต่อพฤติกรรมในการให้บริการดูแลให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ด้วยแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม (2) พฤติกรรมการดื่มสุราที่มีปัญหาสุขภาพและปัญหาการดื่มสุราที่พบบ่อย (3) การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา (4) หลักการให้การบำบัดแบบสั้นและการสร้างแรงจูงใจ และ (5) การให้ความรู้ การให้คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มสุรา


  • โปรแกรมการดูแลผุ้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

   โปรแกรมการดูแลผุ้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 733
   จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน 2011
   เรียบเรียงโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ที่พัฒนามาจากฉบับทดลองนำร่อง เพื่อบูรณาการให้เข้ากับสถานพยาบาลสุขภาพในแต่ละระดับตามความรุนแรงของปัญหาที่พบ และพัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นและการบำบัดเฉพาะทางขึ้น
   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการมองภาพรวมในการลดช่องว่างบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุราตามข้อเสนอ "โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต : mhGAP" ขององค์การอนามัยโลก เพื่อข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และการนำไปพัฒนาบริการที่มีคุณภาพได้

  • ซีดีการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น สำหรับบุคลากรสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง 2554)

   ซีดีการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น สำหรับบุคลากรสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง 2554)

   23 เมษายน 2012 / อ่าน 1221
   ซีดีประกอบด้วย
   - คู่มือ 2 โปรแกรม : โปรแกรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ
     และโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ)
   - คู่มือ 4 มาตรการ : มาตรการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัดแบบสั้น
     มาตรการบำบัดรักษาภาวะถอนพิษสุรา  มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ
     มาตรการดูแลระยะยาวหลังการรักษา
   - 5 สื่อสำหรับผู้ปฏิบัติการ แบบบันทึกตามมาตรการต่างๆ
     และ Baseline Assessment
   - PowerPoint เพื่อนำไปประกอบการอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ครอบคลุม
     การดำเนินงานรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ
     ฉบับสมบูรณ์

     จัดทำโดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

  • ซีดีเอกสารแปลฉบับภาษาไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์การแปลถูกต้องจากองค์การอนามัยโลก โดยแผนงาน ผรส.

   ซีดีเอกสารแปลฉบับภาษาไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์การแปลถูกต้องจากองค์การอนามัยโลก โดยแผนงาน ผรส.

   1 สิงหาคม 2011 / อ่าน 819
   ซีดีเอกสารแปลฉบับภาษาไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์การแปลถูกต้องจากองค์การอนามัยโลก
   โดยแผนงาน ผรส. ประกอบด้วย
   1) AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา : แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล
       ปฐมภูมิ
   2) BRIEF INTERVENTION การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่ม
       แบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ
   3) รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหา
       จากการบริโภคแอลกอฮอล์
   4) mhGAP โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต :
       การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
       และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
   5) ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย

  • ซีดีเอกสารทบทวนองค์ความรู้ด้านบำบัดสุราจำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย

   ซีดีเอกสารทบทวนองค์ความรู้ด้านบำบัดสุราจำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย

   1 สิงหาคม 2011 / อ่าน 664
   ซีดีเอกสารทบทวนองค์ความรู้ด้านบำบัดสุราจำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย

   1) การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา 
   2) การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
   3) การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   4) การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา
   5) จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   6) การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
   7) การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี
   8) กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม
  หน้า 4/4 จาก 40 รายการ