• ซีดีไฟล์เอกสารสำหรับเผยแพร่  • mhGAP โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต : การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาทและความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด

   mhGAP โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต : การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาทและความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 983
   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/017

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มีนาคม 2011

   แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย : เป็นโปรแกรมที่เสริมข้อตกลงร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายให้เพิ่มการ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อการดูแลกลุ่มโรค MNS และเพื่อให้วิธีการดูแลช่วยเหลือที่สำคัญครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีสัดส่วนในภาระโรคทั่วโลกสูงมาก ดังนั้นกรอบการทำงานของ mhGAP ยังรวมถึงแผนการติดตาม ประเมินผลการวางแผน และการดำเนินการโปรแกรมการคัดเลือกตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า ตัดชี้วัดกระบวนการ ตัดชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลกระทบ ร่วมไปกับการหาเครื่องมือ และวิธีการวัดเป็นขั้นตอนที่บูรณาการไปร่วมกัน

  • รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์

   รายงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 778
   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/10/071

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2010

   แปลและเรียบเรียงโดย :  นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                    พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหาประกอบด้วย : คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ มีการประชุม ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2006 จากนั้นได้มีการริเริ่มกิจกรรมสำคัญหลากหลายที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกและ สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมถึงส่งเสริมนโยบายที่มีประสิทธิผลต่อระบบบริการสุขภาพ ในประเด็นกลไกการเกิดอันตรายจากแอลกอฮอล์ : การเมาสุรา การติดสุรา และพิษจากสุรา, การจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคแอลกอฮอล์ในโลก, อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์, กลยุทธ์และวิธีการที่ได้ผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล์ และการจัดทำนโยบายแอลกอฮอล์

  • BRIEF INTERVENTION การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่ม แบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ

   BRIEF INTERVENTION การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่ม แบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 787
   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/09/003

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2009
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2010
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์
                                   นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ

   เนื้อหา ประกอบด้วย : การบำบัดแบบสั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับมาก ขึ้นว่ามีประโยชน์ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราแบบเสี่ยงและดื่มแบบ อันตราย โดยเติมช่องว่างบริการสุขภาพระหว่างการส่งเสริมป้องกันเบื้องต้นและการบำบัด รักษาเฉพาะทางในผู้มีปัญหาการดื่มสุรารุนแรง และการบำบัดแบบสั้นยังช่วยเสริมระบบส่งต่อให้ผู้ที่ติดสุรารุนแรงได้รับการ รักษาเฉพาะทางต่อไป


  • AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา : แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล ปฐมภูมิ

   AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา : แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล ปฐมภูมิ

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 1757
   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/09/003

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2009
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2010
   จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อ พฤศจิกายน 2010

    แปลและเรียบเรียงโดย : นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                    พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย : แบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เป็นเครื่องมือแบบง่ายในการคัดกรองการดื่มสุราที่มากเกินไปและในการ ประเมินที่มีเวลาจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุปัญหาการดื่มสุราที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยที่นำ มาพบแพทย์และแนะนำรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง หรือดื่มแบบอันตรายให้ลดหรือหยุดดื่ม รวมถึงหลีกเลี่ยงผลเสียที่ตามมาจากการดื่มได้อีกด้วย


  • กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม

   กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 852

   จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   เรียบเรียงโดย : พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

   เนื้อหา ประกอบด้วย : ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัด หลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ การบำบัดเพื่อเสริมให้พัฒนาตามหลัก 12 ขั้นตอน ผลลัพธ์ของกลุ่มเอเอ และความก้าวหน้าของเครือข่ายกลุ่มเอเอในประเทศไทย

  • การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี

   การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 579

   จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2010

   เรียบเรียงโดย : สุนทรี  ศรีโกไสย

   เนื้อหา ประกอบด้วย : ความชุกของการดื่มสุราของสตรี รวมถึงพฤติกรรม สาเหตุ อันตราย และการป้องกันการดื่มสุราของสตรี เพศภาวะ และสุรา รวมถึงการกำหนดแนวทางการวิจัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการเสพ ติดสุราของสตรี

  • การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 1186

   จัดพิมพ์เมื่อ    กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   พ.ญ.เบญจพร  ปัญญายง

   เอกสารทบทวนองค์ความรู้เรื่อง &ldquoการปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา&rdquo ฉบับนี้ จัดทำโดยแพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ เบื้องต้นสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา แนวทางในการปฐมพยาบาลผู้เมาสุรา ผู้มีอาการขาดสุรา และผู้ติดสุรา รวมไปถึงวิธีรักษาทางจิตสังคม และการบำบัดเพื่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

  • จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา

   จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 659

   จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2552

   เรียบเรียงโดย :   พอ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย

   เนื้อหาประกอบด้วย : การ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับจิตสังคมบำบัดทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้ติดสุราใน ปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจิตสังคมบำบัดสำหรับการพัฒนาระบบบริการเพื่อ ลดความเสี่ยงในการดื่มสุราและการบำบัดผู้ติดสุรา และแนวทางการศึกษาวิจัยในบริบทของสังคมไทยต่อไป เนื่องจากการรักษาด้วยยาในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง จิตสังคมบำบัดจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา

  • การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา

   การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 714

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   ศ.นพ.มานิต  ศรีสุรภานนท์

   เนื้อหาประกอบด้วย : การ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับยารักษาการติดสุราที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหาร และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคอื่นที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่าอาจมี ประสิทธิผลในการรักษาการติดสุรา และความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคทางจิตเวชที่มีประสิทธิผลต่อการรักษาโรคทาง จิตเวชและการติดสุราที่พบร่วมกัน

  • การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา

   การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 819

   จัดพิมพ์เมื่อ   กรกฎาคม 2552

   เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล

   เนื้อหาประกอบด้วย : การ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดอาการขาดสุราและการป้องกัน ไม่ให้เกิดอาการขาดสุรา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการให้การถอนพิษสุราในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ยา บทบาทแพทย์และพยาบาล ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนทางกาย ข้อควรระวัง รวมถึงข้อดี ข้อด้อยของเครื่องมือที่ช่วยเฝ้าระวัง ติดตามอาการขาดสุรา และแนวทางในการพัฒนาการถอนพิษสุราในสถานพยาบาลแต่ละระดับแบบบูรณาการ

  หน้า 3/4 จาก 40 รายการ