• ซีดีไฟล์เอกสารสำหรับเผยแพร่  • คู่มืสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554

   คู่มืสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 721
   คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง 2554 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองในพื้นที่ใหญ่เพิ่มเติม อีกทั้งยังได้นำแนวคิด โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme; mhGAP) ขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ เพื่อขยายระบบบริการการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เป็นการลดช่องว่างบริการการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและได้ทำการศึกษา ปัจจัยสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการขยายรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสาธารณ สุข และการศึกษาประสิทธิผลความคุ้มค่าคุ้มทุนของรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่ม สุราไปพร้อมกันด้วย
  • แผ่นป้ายประกอบการให้การบำบัดแบบสั้น

   แผ่นป้ายประกอบการให้การบำบัดแบบสั้น

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 667
   เป็นแผ่นป้ายประกอบสำหรับการให้การบำบัดแบบสั้น  ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพที่ให้การคัดกรอง บำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ได้แก่ ปิรามิดการดื่ม ผลกระทบจากการดื่มสุราแบบมีความเสี่ยงสูง ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสังคม ปัญหากฎหมาย ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชีพ และปัญหาการเงิน สัญญาณเตือนหรือเกณฑ์เบื้องต้นที่ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ควรหยุดดื่มหรือควร ลดระดับการดื่มลง ขีดจำกัดการดื่มแบบเสี่ยงต่ำและการไม่ควรดื่มในสถานการณ์เสี่ยงใดบ้าง การเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐาน
  • แบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS

   แบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 781
   AWS หรือ Alcohol Withdrawal Scale ประกอบด้วย 7 หัวข้อได้แก่ เหงื่อ สั่น วิตกกังวล กระสับกระส่าย อุณหภูมิ ประสาทหลอน และการรับรู้บุคคล วัน เวลา สถานที่ โดยแปลผลคะแนนเป็น 4 ระดับได้แก่ Mild / Moderate / Severe / Very Severe

   นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ ระดับความรู้สึกตัว ขนาดรูม่านตา/การตอบสนอง และระบุยารักษาที่ให้เพิ่มโดยแพทย์ เป็นต้น  โดยรูปแบบของแบบประเมิน AWS จะสามารถลงข้อมูลเป็นประวัติการประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราในระหว่าง รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
  • แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา AUDIT

   แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา AUDIT

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 868
   เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มนักวิจัยนานาชาติขององค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ค้นหาปัญหาจากการดื่มสุราตั้งแต่ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ ผู้ดื่มแบบเสี่ยง ผู้ดื่มแบบอันตรายในเวชปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อเกี่ยวกับ ปริมาณ ความถี่ของการดื่ม อาการของการติดสุรา และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา แต่ละคำถามจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-4

   นอก จากการแปลผลคะแนน AUDIT แล้ว ยังมีข้อมูลแนวการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้มีอยู่ในระดับความเสี่ยงต่างๆ ตามค่าคะแนน และการเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐานเพื่อเป็นการอธิบาย ประเภทเครื่องดื่มและปริมาณการดื่มให้สอดคล้องกับผู้ที่มารับบริการคัดกรอง ปัญหาการดื่มสุราในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  • แบบบันทึกโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   แบบบันทึกโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 770
   เหมาะสำหรับทีมบุคลากรสุขภาพในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข และระดับปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรมปริมาณ/ความถี่ จำนวนวันหยุดดื่มต่อสัปดาห์ จำนวนวันดื่มหนักต่อสัปดาห์ ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา  ในช่วงก่อนเข้าโปรแกรม หลังสิ้นสุดโปรแกรม และมีการติดตามต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโปรแกรมทุก 1 / 3 /  6 / 9 / 12 เดือน

   รวม ถึงแบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน  การช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย ความเกี่ยวข้องของญาติ การจัดการเอกสาร การดูแลเรื่องยา การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการทำงาน การให้คำปรึกษา ในช่วงก่อนเข้าโปรแกรม หลังสิ้นสุดโปรแกรม และมีการติดตามต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโปรแกรมทุก 1 / 3 /  6 / 9 / 12 เดือน
  • การพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา

   การพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 767
   เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดหลัก องค์ประกอบหลัก ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรม กรอบแนวคิด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาของการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน
  • คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 667
   ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ลักษณะของโปรแกรม (จำนวนครั้งของการเยี่ยมบ้าน สถานที่ที่ใช้ในการเยี่ยมบ้าน การคัดเลือกผู้ติดสุราเข้าร่วมโปรแกรม คุณสมบัติของบุคลากรทีมสุขภาพ และคุณสมบัติของญาติผู้ดูแลของผู้ติดสุราที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ) (2) ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ และ (3) สาระของการดูแลผู้ติดสุรา 9 ด้าน ได้แก่ การดำเนินกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่อยู่อาศัย การจัดการกับภาวะวิกฤต การเข้ารับบริการสุขภาพ การดูแลเรื่องยา การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการทำงาน การจัดการด้านการเงิน การให้การปรึกษา
  • คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   17 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 579
   คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่
   1) การดูแลที่อยู่อาศัยทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
   2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และการจัดการกับอาการต่างๆ
   3) การรับบริการการปรึกษา
  • คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

   2 พฤษภาคม 2012 / อ่าน 777
   คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราประกอบด้วยสาระ 9 ด้านได้แก่
   1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน
   2) การดูแลที่อยู่อาศัย
   3) การจัดการกับภาวะวิกฤต
   4) การเข้ารับบริการสุขภาพ
   5) การดูแลเรื่องยา
   6) การส่งเสริมสุขภาพ
   7) การสร้างโอกาสในการทำงาน
   8) การจัดการการเงิน
   9) การรับบริการการปรึกษา
  • ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย

   ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย

   30 เมษายน 2012 / อ่าน 707
   องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/024

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มิถุนายน 2011

   แปลและเรียบเรียงโดย    นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
                                    พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

   เนื้อหา ประกอบด้วย : ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายเล่มนี้ได้รับการรับรองโดย ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบสามในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างการดื่มสุราแบบอันตรายกับพัฒนาการ ด้านเศรษฐกิจสังคม นำมาซึ่งทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ 10 ประเด็น อาทิ นโยบายดื่มไม่ขับและมาตรการแก้ไข, การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, นโยบายด้านราคา, การติดตามและการเฝ้าระวัง เป็นต้น
  หน้า 2/4 จาก 40 รายการ