• Booklet  • คู่มือเตรียมตัวก่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

   คู่มือเตรียมตัวก่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

   5 พฤศจิกายน 2012 / อ่าน 1666

   เรียบเรียงโดย : ธวัชชัย กุศล, ณัฐชานันท์ พัฒนพันธ์, ปทุมภรณ์ กุลชู

   จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2555

   เนื้อหา : คู่มือเตรียมความพร้อมก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา  เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด และสามารถเลือกแนวทางการหยุดดื่มที่เหมาะสมกับระดับของปัญหาการดื่มของตนเอง รวมถึงการปรับอุปนิสัยที่นำไปสู่การเลิกเหล้าให้ประสบความสำเร็จ แนะนำสถานบำบัดรักษาสำหรับผู้มีภาวะติดเหล้า และสมุดบันทึกการเลิกเหล้าเพื่อให้สามารถจัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและจิตใจ มีสติรับรู้สาเหตุหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้คำนำหากคุณยังมีข้อสงสัย หรือมีปัญหา โทร. 1413 สายด่วนเลิกเหล้าเตรียมความพรŒอมก‹อน 3 งดเหลŒาเขŒาพรรษ อยากดื่มเหล้าและจัดการปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารกับคนที่คุณรักให้เข้าใจถึงความต้องการที่อยู่ภายในใจและมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยให้คุณงดเหล้าเข้าพรรษาได้ ประสบความสำเร็จและปลอดภัย

  • ฉันเหรอติดเหล้า ?!

   ฉันเหรอติดเหล้า ?!

   15 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1198
   มีคำพูดในหมู่คนติดเหล้าว่า คนติดเหล้าหรือขี้เมานั้นมักเป็นคนสุดท้ายที่รู้ตัวว่า "ตัวเองมีปัญหาเรื่องเหล้า" และคนติดเหล้ามักจะมีข้อแก้ตัวต่างๆ นานาให้กับตัวเองเสมอ ไม่ว่าจะเป็น ฉันยังอายุน้อยอยู่ ไม่ติดเหล้าหรอก หรือ ฉันจะเลิกดื่มเหล้าเมื่อไรก็ได้ เป็นต้น และมีคำถามบางข้อที่จะสามารถสะท้อนได้ว่าคุณมีแนวโน้มว่าเป็นคนติดเหล้าและมีปัญหาจากการดื่มสุราหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราแต่ไม่ทราบว่าตัวเองเข้าข่ายระดับไหน ลองเปิดใจมาอ่านเล่มนี้ดู
  • หากสามีคุณเป็นนักดื่ม

   หากสามีคุณเป็นนักดื่ม

   15 มิถุนายน 2011 / อ่าน 1065
   เล่มนี้เป็นเล่มที่เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวของคนที่มีปัญหาการดื่มสุราว่า เรามีข้อควรรู้และระมัดระวังอะไรบ้างที่จะประคับประคองความรู้สึกและบรรยากาศในครอบครัว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้แก่ ให้เปลี่ยนทัศนคติของคุณและเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือการหลีกเลี่ยงการบ่น ตำหนิ หรือการพยายามให้เหตุผล เพราะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากยิ่งไปกระตุ้นให้เขาจำเป็นต้องโกหกคุณหรือสัญญาว่าจะทำสิ่งต่างๆ ที่เขาไม่สามารถที่จะำทำได้ให้กับคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อย่าน้อยใจหรือไปหวังผลการหายจากโรคอย่างรวดเร็วและได้ผล 100% แต่ควรยอมรับและให้เวลาทั้งกับตัวเขาผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและให้เวลากับตัวคุณในการเปิดใจให้กว้าง เรียนรู้ที่จะยอมรับอย่างเข้าใจและพร้อมเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างกัน ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน ลองมาศึกษาหนังสือเล่มนี้จะเปิดใจคุณได้กว้างกว่านี้

  • การดูแลพนักงานในสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

   การดูแลพนักงานในสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

   15 มิถุนายน 2011 / อ่าน 930
   สถานประกอบนับเป็นส่วนประกอบที่สำัคัญหนึ่งของสังคม เวลากว่า 8 ชั่วโมงคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตที่นี่นอกจากครอบครัว จึงมีนัยสำคัญที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบให้น่าอยู่และปลอดเหล้า ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอถึงผลกระทบจากการดื่มสุราในด้านต่างๆ รวมถึงผลของการดื่มสุราต่อสถานประกอบการ และปัจจัยร่วมของลักษณะสถานประกอบการที่มีผลต่อการดื่มสุรา

   สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ทราบแนวทางของนโยบายการป้องกันหรือลดอันตรายอันเกิดจากการดื่มสุรา ไม่ว่าจะเป็น การมีระบบให้คำปรึกษา ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน การส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา การดูแลพนักงานตามกลุ่มเป้าหมายแบบต่างๆ ทั้งพนักงานที่ไม่ดื่ม ดื่มน้อย ดื่มจนเกิดปัญหา และดื่มจนติด
  หน้า 2/2 จาก 14 รายการ